class="head_mail" href="mailto:uh!pont!sletsohegelloc!kukac!letsoh!pont!sukidem">uh!pont!sletsohegelloc!kukac!letsoh!pont!sukidem4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.+36 52 532 348
Főoldal#MEDIKUS Hostel Kollégiumi Házirend

#MEDIKUS Hostel Kollégiumi Házirend

A Medikus Hostel házirendje
 
            A diákotthonban elhelyezést nyert hallgatók kötelesek betartani a „Házirend” és az emberi együttélés, a kulturált viselkedés szabályait.
A diákotthoni szolgáltatások és juttatások, valamint a diákotthoni tagsággal járó jogok nem átruházhatóak. A diákotthon közösségének érdekét, valamint a diákotthonra vonatkozó előírásokat figyelembe véve az alábbiakat kell hallgatóinknak betartani:
 
(1) A diákotthonba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg saját érdekében eleget kell tennie tartózkodási hely bejelentési kötelezettségének. Diákotthoni státuszának megszűnésekor köteles diákotthoni címéről kijelentkezni.
 
(2) A hallgatónak kötelessége betartani a „diákotthoni bentlakási feltételekben” valamint a diákotthonra vonatkozó egyéb szabályzatokban foglaltakat. A diákotthoni tagok csak a diákotthon üzemeltetője által számukra kijelölt szobákban helyezkedhetnek el. Be- és kiköltözéskor a szobát leltár szerint át kell venni, majd átadni A diákotthon üzemeltetője csak a recepción található széfben elhelyezett 500.000t alatti összértékű ékszerért, készpénzért és értékpapírért vállal felelősséget. A széfbérleti díjat a diákotthon hirdetményben teszi közzé.
 
(3) Az átvett felszerelésekért, a diákotthonban elhelyezett tárgyakért és berendezésekért a hallgató anyagilag felelős. Az ezekben okozott károkat annak okozója köteles megtéríteni.
 
(4) Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a diákotthon szobáiban, folyosóin, közös helységeiben a falakat, bútorokat, ajtókat rongálni, ezekre ragasztani. Hirdetéseket, közhasznú információkat csak a hirdetőtáblákra lehet elhelyezni. A lakóegységekben dekorálni csak az erre a célra felszerelt felületekre lehet.
 
(5) A lakószobák rendjéről, tisztaságáról a lakók kötelesek gondoskodni. A diákotthon előre bejelentett időpontban kéthetente ágyneműcserét biztosít. A diákotthon megbízottja ezekben az időpontokban ellenőrzi a szoba állapotát, továbbá az esetleges károkozásokat.
 
A hallgató köteles a lakóegységben a takarítás lehetőségét a hirdetményben megjelölt időszakban biztosítani. Ennek eszközei a rendrakás és az összepakolás.
Amennyiben a hallgatók nem biztosítják a takarítás lehetőségét a szobákban és az üzemeltető nem tudja kitakarítani azt, vagy a hallgatói lakóegységet takarítatlan állapotban találja, az üzemeltető felszólítja a hallgatót annak kitakarítására, valamint ezzel egyidejűleg az egyetem képviselője felé jelzi a problémát. A felszólítást követően 1 nap múlva az üzemeltető képviselője az egyetem képviselőjével együtt ellenőrzi a lakóegységet. Amennyiben a takarítatlanság további 1 nap türelmi időt követően is fennáll, az üzemeltető az egyetem képviselőjének hozzájárulása esetén azonnali (kényszer)takarítást végeztet, melynek költsége a szobában lakó hallgatókat terheli. A takarítási díjakat az üzemeltető hirdetményben teszi közzé.
 
(6) A diákotthonban állatot tartani tilos, kivéve a vakvezető kutyákat és az akváriumi díszhalakat. A diákotthon épületébe kerékpárt bevinni tilos. Tilos továbbá a Medikus Hostel területén a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt birtokolni. A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz meghatározásánál a vonatkozó jogszabály (175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet) az irányadó.
 
(7) A folyosókon, a lakószobákban és a diákotthon közös használatú helyiségeiben (pl. folyosó, társalgók, konyhák stb.) 23 órától reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely a nyugodt tanulást és pihenést lehetővé teszi.
 
(8) A diákotthon épületének főbejárata 0-24 között van nyitva. A diákotthonban lakó hallgató rendeltetésszerűen használja az elektronikus beléptető rendszert, a diákotthon üzemeltetőjének kérésére köteles igazolni személyazonosságát bármilyen fényképes igazolvánnyal, belépő kártyával.
 
(9) A diákotthonban 8-24 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a diákotthonba, ha a látogatót fogadó diákotthoni hallgató a diákotthonban tartózkodik, hívásra a recepción megjelenik.
 
A látogatás a vendéget fogadó hallgató, recepción történő megjelenésével és az elektronikus belépőkártya vendég általi átvételével kezdődik. (Amennyiben a látogatott nem jelenik meg a recepciónál a látogató csak a recepció előtérben tartózkodhat.) A látogatás a belépőkártya leadásával fejeződik be. Amennyiben elektronikus belépőkártyáját a vendég elveszítette, annak értékét a vendéglátó vagy maga a vendég köteles a diákotthonnak megtéríteni.
 
Idegen személy a diákotthon szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül minden olyan személy, aki nem a diákotthon lakója, illetve bejelentkezett vendége.
A diákotthon életének zavartalansága érdekében minden, a diákotthonban lakó hallgató köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és a látogatási idő megtartásáért.
Amennyiben a diákotthonban lakó hallgató látogatója 24 óráig nem hagyja el az épületet, vagy bejelentés nélkül szándékozik szállást igénybe venni, köteles megfizetni az „engedély nélküli szabad férőhelyen történő szállás igénybevétele” díjtételt függetlenül attól, hogy ténylegesen igénybe vette-e a szolgáltatást. Amennyiben erre a vendég nem hajlandó, a vendéglátó hallgató köteles helytállni helyette. A hallgató vendégeinek rendszeres, határidőn túli távozása a hallgató diákotthoni jogviszonyának fegyelmi úton történő megszüntetésének kezdeményezését vonhatja maga után.
 
(10) A lakószobákban a távollévők üres helyein térítési díj ellenében a hallgatók vendégeket fogadhatnak, amelyért a hirdetményben meghatározott díjat kell fizetni. Ennek feltétele, hogy az érintett szoba lakói írásos beleegyezésüket adják a vendégfogadáshoz.
 
Váratlanul érkező vendég esetén a vendégfogadáshoz az egyetem képviselőjének hozzájárulása szükséges.
 
Hallgatói férőhelyen vendéget fogadni legfeljebb három egymást követő éjszaka lehet. A vendégért a vendéglátó felelősséggel tartozik.
 
(11) A diákotthon területén és a bejáratainak 5 méteres körzetében tilos a dohányzás. Dohányozni csak az épületen kívül, a szabadban, az arra kijelölt helyen lehet. A tűzrendészeti, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden hallgatónak be kell tartania. Ezek megszegése fegyelmi felelősségre vonást eredményez. Amennyiben a hallgató nem a kijelölt helyen dohányzik vagy tűzriasztást idéz elő és ebből a diákotthonnak rendkívüli kiadása keletkezik (pl. tűzjelző riasztására a tűzoltóság kivonul a helyszínre), a hallgató köteles megtéríteni a helyszínre vonulás illetve az esetleges tűzvédelmi bírság és a rendkívüli karbantartás összegét.
A tűzjelző rendszer érzékelőinek letakarása, manipulálása a tűzvédelmi szabályok szándékos megsértésének minősül és a diákotthoni férőhely megszüntetésének kezdeményezését vonja maga után.
 
(12) A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni tilos!
(13.) A diákotthon lakói kötelesek a lakóegységükben keletkezett hulladékot szelektíven gyűjteni és/vagy a tárolóegységekbe szétválogatva elhelyezni.
 
(14.) A Diákotthon üzemeltetői rendszeresen ellenőrzik a Házirend betartását. Eljárnak mindazokkal szemben, akik az intézményi tulajdon védelme és a diákotthon rendje ellen vétenek. Indokolt esetben látogató fogadását, illetve a vendégelszállásolást megtilthatják. A Házirendet többször igazoltan megsértőkkel szemben a diákotthon fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
 
A házirend megtartásáért a diákotthon közössége és üzemeltető szervei, személyei a felelősek.
 
A házirend hatályba lép: 2018. szeptember 1.
Gönczi Zsuzsanna
    vezérigazgató
CollegeHostels Zrt.
 
© 2022 Minden jog fenntartva! Üzemeltető cég:  OEC West Hostel Zrt.
4032 Debrecen, Móricz Zsigmond út 22.
Medikus Hostel Zrt. 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond út 22.
készítette:WebDeb.hu