College Hostels oldalak
College Hostels Kossuth Lajos KollégiumokAuguszta HostelCampus Hostels

MEDIKUS Hostel Kollégiumi Házirend

A kollégiumban elhelyezést nyert hallgatók kötelesek betartani a „Házirend” és az emberi együttélés, kulturált viselkedés szabályait.
A kollégiumi szolgáltatások és juttatások, valamint a kollégiumi tagsággal járó jogok nem átruházhatóak. A kollégium közösségének érdekét, valamint a kollégiumra vonatkozó előírásokat figyelembe véve az alábbiakat kell hallgatóinknak betartani:
 
(1) A  kollégiumba  felvett  hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg saját érdekében eleget kell tennie tartózkodási hely bejelentési kötelezettségének.
Kollégiumi  státuszának   megszűnésekor  köteles  a kollégiumi címéről
kijelentkezni.
 
(2) A hallgatónak kötelessége betartani a „diákotthoni bentlakási feltételekben” valamint  a  kollégiumra vonatkozó egyéb szabályzatokban foglaltakat. A kollégiumi tagok csak  a  kollégium  üzemeltetője  által  számukra kijelölt szobákban helyezkedhetnek el. Be-és kiköltözéskor a szobát leltár szerint át kell venni, majd átadni. Beköltözést követően a szobában észlelt hibákat 24 órán belül a hibabejelentő lapon le kell adni a recepción. A le nem jelentett, és nem regisztrált hibákért a szoba lakói egyetemlegesen kártérítési felelősséggel tartoznak. A hallgató által a kollégium területére behozott 50.000 Ft feletti értékű tárgyi eszközöket a gondnokságon a szobaleltárba fel kell vetetni,azon fel kell tüntetni,hogy az üzemeltető leltárában nem szerepel. A kollégium üzemeltetője csak a recepción található széfben elhelyezett 500.000 Ft alatti összértékű ékszerért,  készpénzért  és  értékpapírért  vállal felelősséget. A széfbérleti díjat  a  diákotthon  hirdetményben  teszi  közzé.
 
(3) Az átvett felszerelésekért, a kollégiumban elhelyezett tárgyakért és berendezésekért a hallgató anyagilag felelős. Az ezekben okozott károkat annak okozója köteles megtéríteni.
 
(4)Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a kollégium szobáiban,
folyosóin, közös helységeiben a falakat, bútorokat, ajtókat rongálni, ezekre ragasztani.  Hirdetéseket, közhasznú információkat csak a hirdetőtáblákra lehet elhelyezni.
A lakóegységekben dekorálni csak az erre a célra felszerelt felületekre lehet.
 
 
 
(5). A lakószobák rendjéről, tisztaságáról a lakók kötelesek gondoskodni.     A kollégium kéthetente, előre bejelentett időpontban ágyneműcserét biztosít. Az ágyneműcserének nem része a  matracvédő tisztítása, amely félévente az üzemeltető feladata.
Amennyiben a hallgató saját ágyneműt használ, az üzemeltető által biztosított ágynemű garnitúrával kiköltözéskor el kell számolnia. Az üzemeltető megbízottja ebben az  időpontban ellenőrzi a szoba állapotát, továbbá az esetleges károkozásokat.
A hallgatónak gondot kell fordítania lakóegységének tisztántartására. Amennyiben a szoba állapotának ellenőrzésekor takarítatlanság áll fenn, az üzemeltető felszólítja a hallgatót a szoba kitakarítására, egyidejűleg az egyetem képviselője felé jelzi a problémát. Amennyiben a takarítatlanság további 1 nap türelmi időt követően is fennáll, az üzemeltető az egyetem képviselőjének hozzájárulása esetén azonnali (kényszer) takarítást végeztet, melynek költsége a szobában lakó hallgatókat terheli.
A takarítási díjakat az üzemeltető hirdetményben teszi közzé.
 
A hallgató a lakószobában észlelt bármilyen jellegű hibát a recepción elhelyezett hibanaplóba köteles rögzíteni, illetve a hibáról a recepciót tájékoztatni.
 
(6) A kollégiumban állatot tartani tilos, kivéve az akváriumi díszhalakat.  
A kollégium épületébe kerékpárt tartani az arra kijelölt kerékpártároló
helyiségben  van lehetőség.
 
(7) A folyosókon, a lakószobákban és a kollégium közös használatú helyiségeiben (pl. folyosó, társalgók, tanuló szobák, erkélyek, közös konyhák stb) 23 órától reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely a nyugodt tanulást és pihenést lehetővé teszi.
 
(8)  A kollégium főbejárata 0-24 óra között van nyitva. A kollégiumban lakó hallgató rendeltetésszerűen használja az elektronikus beléptető rendszert, a kollégium üzemeltetőjének kérésére köteles igazolni személyazonosságát bármilyen fényképes igazolvánnyal, belépő kártyával.
 
(9) A kollégiumban 8-24 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a kollégiumba, ha a látogatót fogadó kollégiumi hallgató a kollégiumban tartózkodik, hívásra a recepción megjelenik vagy a  szolgálatot  teljesítő alkalmazott telefonon meggyőződött arról, hogy a vendéglátó fogadja őt.
 
 
A látogatás diákigazolvány, személyi igazolvány, illetve érvényes kollégiumi belépő leadásával történik. Cserébe a kollégium alkalmazottja elektronikus belépőkártyát biztosít számára. (Ezen iratokkal nem rendelkező személy a látogatott jelenlétében csak a portán tartózkodhat.) Távozáskor a belépőkártya leadása ellenében kapja vissza a leadott igazolványát. Amennyiben az elektronikus belépőkártyáját a vendég elveszítette, annak értékét a vendéglátó vagy maga a vendég önköltségi áron köteles a kollégiumnak megtéríteni.
 
Idegen személy a kollégium szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül minden olyan személy, aki nem a kollégium lakója, illetve  bejelentkezett  vendége.
A kollégium életének zavartalansága érdekében minden, a kollégiumban lakó hallgató köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és a látogatási idő megtartásáért.
Amennyiben  a  kollégiumban lakó hallgató látogatója  24 óráig nem hagyja el az épületet, köteles megfizetni a „távollévő hallgató férőhelyén történő elhelyezés” szállásdíját(lásd: 10.pont) függetlenül attól, hogy ténylegesen igénybe vette-e a szolgáltatást. Amennyiben  erre  a  vendég nem hajlandó, a vendéglátó hallgató köteles helytállni helyette. A hallgató vendégeinek rendszeres, határidőn túli távozása a hallgató kollégiumi jogviszonyának fegyelmi úton történő megszüntetésének kezdeményezését vonhatja maga után.
 
(10) A lakószobákban a távollévők üres helyein térítési díj ellenében a hallgatók vendégeket fogadhatnak, amelyért a hirdetményben meghatározott díjat kell fizetni. Ennek feltétele, hogy az érintett szoba lakói írásos beleegyezésüket adják a vendégfogadáshoz.
 
Váratlanul érkező vendég esetén a vendégfogadáshoz az egyetem képviselőjének hozzájárulása szükséges.
 
Hallgatói férőhelyen vendéget fogadni  maximum  három egymást követő éjszaka lehet. A vendégért a vendéglátó felelősséggel tartozik.
 
(11) A kollégium területén tilos a dohányzás. Különös  tekintettel  a kollégiumi szobák speciális füst és tűzérzékelő berendezéseire, melyek érzékenysége igen magas, minden hallgatónak fokozottan be kell tartania a dohányzásra, illetve egyéb, tüzet okozó tevékenységre vonatkozó szabályokat, mivel a rendszer érzékenységéből fakadóan a tiltott tevékenységből fakadó teljes okozott kárt az adott szobában lakó kollégiumi hallgatók kötelesek megtéríteni.
 
A tűzrendészeti, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden hallgatónak be kell tartania. Ezek megszegése a kollégiumi jogviszony felmondásával jár. Amennyiben a hallgató dohányzik és ebből a kollégiumnak rendkívüli kiadása keletkezik ( pl. tűzjelző riasztására a tűzoltóság kivonul a helyszínre), a hallgató köteles megtéríteni azt.
A tűzjelző rendszer érzékelőjének letakarása, manipulálása a tűzvédelmi szabályok szándékos megsértésének minősül és a kollégiumi férőhely megszüntetésének kezdeményezését vonja maga után.
 
(12) A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni tilos!
 
(13) A kollégium üzemeltetői rendszeresen ellenőrzik a Házirend betartását.
Eljárnak mindazokkal szemben, akik az intézményi tulajdon védelme és a kollégium  rendje  ellen vétenek. Indokolt esetben látogató fogadását, illetve a vendégelszállásolást megtilthatják.
 
(14) A Házirendet többször igazoltan megsértőkkel szemben a kollégium fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
 
A házirend megtartásáért a kollégium közössége és üzemeltető szervei, személyei a felelősek.
 
 
A házirend hatályba lép: 2008. szeptember 1.
 
 
                                                                  Gönczi Zsuzsanna
                                                                  vezérigazgató
 

Elérhetőségek

Útvonal tervezése: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Hívjon minket: +36 (52) 532 348
© 2018 Minden jog fenntartva!
Üzemeltető cégek:
OEC West Hostel Zrt. 4028-Debrecen, Kassai u. 26.
Medikus Hostel Zrt. 4028-Debrecen, Kassai u. 26.
WebDeb - Ahol a weblapok születnek...